Säkerhetskontroll BE

Nedan anges för varje delmoment vad du förväntas kontrollera i säkerhetskontrollen.

 • Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
  Kontrollera att föreskrivna lyktor, strålkastare och reflexer finns, att de är hela och rena och att de fungerar. Kontroll av att signalen på fordonet fungerar.
 • Vindrutetorkare och spolare
  Kontrollera att vindrutetorkare och spolare fungerar och att det finns tillräckligt med spolarvätska.
 • Rutor och speglar
  Kontrollera att fordonets rutor och speglar är hela och rena samt att speglarna är anpassade till fordonskombinationen och riktigt inställda.
 • Styrning
  Kontrollera styr- och servofunktionen under körning, eller stillastående med motorn igång.
 • Bromsar
  Utföra följande kontroller avseende bromsarna på fordonet/ekipaget:
  • kontroll av instrument o varningslampor för bromssystemet
  • funktionskontroll av dragfordonets och släpfordonets färdbromsar
  • kontroll av funktion på släpets parkeringsbroms framåt
  • kontroll att katastrofbromsens vajer är fastsatt på ett trafiksäkert sätt
 • Däck och fälg
  Kontrollera ekipagets samtliga däck och gör bedömningar avseende mönsterdjup, slitage, lufttryck, hjulbultar och däckens kondition i övrigt.
  Det ställs inte krav på demontering av navkapslar/skyddshuvar vid kontrollen.
 • Vätskor
  Kontrollera under fordonet och reagera på eventuella läckage. Om möjligt utföra nivåkontroller på till exempel spolarvätska, kylarvätska, motorolja, bromsvätska.
 • Varningssystem
  Kontrollera fordonets instrument och varningslampor och reagerar på eventuella signaler, meddelanden och avvikelser.
 • Kopplingsanordning, broms- och elanslutningar
  Kontrollera att:
  • kopplingsanordningens komponenter inte är skadade eller förslitna
  • löstagbar dragkrok sitter rätt och säkrad
  • kopplingsmekanismen har låst och säkrat
  • broms och elanslutningar kopplas på rätt sätt och att de inte släpar i marken eller riskerar att komma i kläm eller skadas
  • katastrofbromswire inte är skadad och är säkert fastsatt
  • kultrycket är anpassat till kombinationen
 • Last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis)
  Kontrollera att:
  • last och lastbärare är säkrad enligt föreskrifterna och att använd lastsäkringsutrustning och fästanordningar är i tillförlitligt skick
  • eventuella dörrar, luckor, skåp och hållare etc. på lastbärare är stängda och i tillförlitligt skick
  • inte snö, is eller stora vattensamlingar i förekommande fall ligger på fordons tak eller kapell

Frågeställningar efter genomförd säkerhetskontroll

 • Eter genomförd säkerhetskontroll ställer förarprövaren frågor inom ett eller flera av de i kontrollen ingående momenten. Syftet med frågeställningarna är att klargöra din förståelse för risker och konsekvenser samt värdera dina förslag på åtgärder vid fel och brister.
 • Momentet ”Kopplingsanordning” kan dock genomföras innan säkerhetskontrollen är genomförd.
 • Förarprövaren får använda ”egna” registreringsbevis om uppvisat/uppvisade registreringsbevis inte är läsbara eller innehåller anteckningar som stör provet.

Nedan anges exempel på infallsvinklar/riktlinjer till motiverande och förklarande frågeställningar knutna till säkerhetskontrollen.

Följande två infallsvinklar/ riktlinjer gäller för samtliga delmoment:

 • Förklara och motivera det som ingår i säkerhetskontrollen
 • Risker, konsekvenser och förslag på åtgärder vid fel och brister

Därutöver tillkommer det ytterligare infallsvinklar/riktlinjer och frågeställningar för respektive delområde:

Bromsar

 • Risker med för förslitna bromsar eller läckage
 • Risker med utebliven dämpfunktion i påskjutsbromsen
 • Risker med felaktigt kultyck. (Återkommer även vid momenten Kopplingsanordning och Last)
 • Risker med backautomatiken vid parkering i motlut
 • Risker med fel eller ingen fastsättning av katastrofbromswire

Däck och fälg

 • Koppling mellan lufttryck och miljö.
 • Krav för däck, sommar- och vinterväglag.
 • Risker och åtgärder efter hjulbyte (behov av efterdragning).

Kopplingsanordning, broms- och elanslutningar

 • Kunna ta fram rätt kultryck för aktuell kombination.
 • Risker och konsekvenser med felaktigt kultryck.
 • Skötsel av olika kopplingstyper (friktionskoppling och vanlig kulhandske samt vändskivor med teflonbelag).

Last* (säkring, placering, mängd, registreringsbevis):

 • Grundkraven för säkring av last.
 • Lastfördelningens betydelse för säkerheten och riskerna med lastförskjutning.
 • Kunna utläsa ett spännbands brottsstyrka/tillåtna belastning.
 • Visa hantering/kunna hantera använd lastsäkringsutrustning.
 • Kunna motivera att last på aktuellt provfordon är säkrad enligt bestämmelserna.
 • Med hjälp av TYA:s lathund ” Lastsäkring vid transport på landsväg” eller motsvarande, kunna beskriva principen för beräkning av ett enkelt lastfall med glidrisk

Utifrån uppgifter i registreringsbevis utläsa:

 • gällande körkortskrav för ekipaget
 • ekipagets tillåtna lastvikt (fördelning dragfordon/släpvagn, kultryck)
 • dragfordonets maximala släpvagnsvikt
 • ekipagets tillåtna sammanlagda bruttovikt

  Vid momentet ”Last” tillhandahåller förarprövaren vid behov TYA:s lathund eller motsvarande hjälpmedel.