Säkerhetskontroll för utökad behörighet B, B96

Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera och värdera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat sätt. Den ska utföras med viss rutin på ett systematiskt och miljömedvetet sätt och präglas av ett tydligt riskmedvetande.
Om du upptäcker brister vid säkerhetskontrollen ska du själv föreslå hur de kan åtgärdas. Om säkerhetskontrollen utförs på tveksamt eller otydligt sätt kan förarprövaren be dig att förtydliga vad som gjorts. Säkerhetskontrollen kan utföras som en hel kontroll eller del/delar av en hel kontroll.

Nedan anges för varje delmoment vad du förväntas kontrollera i säkerhetskontrollen.

 • Belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
  Kontrollera att föreskrivna lyktor, strålkastare och reflexer finns, att de är hela och rena och att de fungerar. Kontroll av att signalen på fordonet fungerar.
 • Vindrutetorkare och spolare
  Kontrollera att vindrutetorkare och spolare fungerar och att det finns tillräckligt med spolarvätska.
 • Rutor och speglar
  Kontrollera att fordonets rutor och speglar är hela och rena samt att speglarna är anpassade till fordonskombinationen och riktigt inställda.
 • Styrning
  Kontrollera styr- och servofunktionen under körning, eller stillastående med motorn igång.
 • Bromsar
  Utföra följande kontroller avseende bromsarna på fordonet/ekipaget:
  • kontroll av instrument o varningslampor för bromssystemet,
  • funktionskontroll av dragfordonets och släpfordonets färdbromsar,
  • kontroll av funktion på släpets parkeringsbroms framåt,
  • kontroll att katastrofbromsens vajer är fastsatt på ett trafiksäkert sätt.
 • Däck och fälg
  Kontrollera ekipagets samtliga däck och gör bedömningar avseende mönsterdjup, slitage, lufttryck, hjulbultar och däckens kondition i övrigt.
 • Det ställs inte krav på demontering av navkapslar/skyddshuvar vid kontrollen.
 • Vätskor
  Kontrollera under fordonet och reagerar på eventuella läckage. Om möjligt utföra nivåkontroller på till exempel spolarvätska, kylarvätska, motorolja, bromsvätska.
 • Varningssystem
  Kontrollera fordonets instrument och varningslampor och reagerar på eventuella signaler, meddelanden och avvikelser.
 • Kopplingsanordning, broms- och elanslutningar
  Kontrollera att:
  • kopplingsanordningens komponenter inte är skadade eller förslitna
  • löstagbar dragkrok sitter rätt och säkrad
  • kopplingsmekanismen har låst och säkrat
  • broms och elanslutningar kopplas på rätt sätt och att de inte släpar i marken, eller riskerar att komma i kläm eller skadas
  • katastrofbromswire inte är skadad och är säkert fastsatt
  • kultrycket är anpassat till kombinationen
 • Last (säkring, placering, mängd, registreringsbevis)
  Kontrollera att:
  • last och lastbärare är säkrad enligt föreskrifterna och att använd lastsäkringsutrustning och fästanordningar är i tillförlitligt skick
  • eventuella dörrar, luckor, skåp och hållare etc. på lastbärare är stängda och i tillförlitligt skick
  • inte snö, is eller stora vattensamlingar i förekommande fall ligger på fordons tak eller kapell.